شوک دادن باتری موبایل

باتری موبایل بعد از مدتی که گوشی خاموش است ممکن است دیگر شارژ نشود و یا وقتی شارژ پر است یکدفعه در حین مکالمه خالی شود. البته باتری های قدیمی تر این اتفاق را بیشتر از بارتری گوشیهای هوشمند جدید دارند. در این شرایط میتوان با منبع تغذیه باتری موبایل را شوک داد.

آموزش تعمیر باتری موبایل

خواب الکتریکی :
حالتی که باتری دچار خواب الکتریکی می شود، باتری نیاز به شوک دادن دارد.بدین ترتیب باید از دستگاه منبع تغذیه استفاده گرددکه جهت شوک دادن باتری کمک بسیاری میکند.
روش انجام: ابتدا باید منبع تغذیه را تنظیم کنیم ونحوه شوک دادن به طریق خاص انجام میگیرد که باید نکات زیر را در نظر گرفت.

نوع عمل ولتاژ جریان
 شوک دادن  به باتری دو برابر ولتاژباطری تنظیم میکنیم.3.7*2=7.47 600mA=0.6A
شارژ مستقیم

1ولت بیشتر از باتری تنظیم میکنیم

3.7+1= 4.7ولت

600mA

در شوک دادن باتری موبایل لازم است منبع تغذیه با حداقل ۳ آمپر داشته باشیم. البته در آموزش تعمیر موبایل ابزارهای مورد نیاز برای تعمیر گوشی آورده شده است.

شوک دادن :
پراپ های منبع تغذیه ،سیم منفی را بر روی پلیت منفی (plate) به طور ثابت نگه داشته و سیم مثبت را به صورت ضربه ای به باتری میزنیم. هرچه تعداد ضربه زدن بیش تر شودباعث می شود باتری سریع تر احیا شود.که بعد از این عمل باتری حتما بایددر شارژ (به مدت 10 ساعت) قرار گیرد.

  • شارژمستقیم: 

زمانی که پراپ های منبع  تغذیه را به پلیت های مثبت و منفی متصل می کنیم عمل شارژبه طور مستقیم انجام میگیرد با این عمل می توان در طول مدت حدودا یک ساعت باتری راشارژ نمود.

  • قطعی در مدارباتری:

باتری را به هبچ عنوان تعمیر نمیکنیم و در حالتی که با قطعی مدار باتری مواجه می شویم و یا در حالتی که باتری تخلیه سریع داردباید باتری را تعویض نمود ونیاز به تعمیرات آن نیست.در گوشی های ضربه خورده و گوشی های آب خورده چناچه در داخل باتری سولفاته ایجاد شود،خود میتواند عامل خوردگی و قطعی باشدو یا در اثر ضربه ارتباط میان سلول ها و یا قطعات داخلی مدار باتری قطع گردد که باید باتری تعویض شود.
جهت تشخیص این مطلب که باتری در خواب الکتریکی می باشدو یا قطعی در آن ایجاد شده از منبع تغذیه کمک میگیریم.بدین صورت که در حالت قطعی دستگاه نه روشن می شود و نه این که عمل شارژ انجام می دهد.زمانیکه دستگاه را به منیع تغذیه وصل میکنیم و جریانی را بر روی منبع تغذیه نشان ندهد قطعی در مدار وجود دارد.در حالت خواب الکتریکی زمانی که دستگاه به منبع تغذیه متصل می شود. جریان معادل ۶% آمپر مشاهده می شود.

نسخه مناسب چاپ
تاریخ انتشار:
3.75 رای 4 از 5

نظرات